De ironie van het lot

Dat Christine Vanderveeren geen voorzitter van de CREG zou blijven, stond in de sterren geschreven. Begin 2007 benoemde de regering François Possemiers tot nieuwe voorzitter van het directiecomité.

Vanderveeren vocht de benoeming van haar opvolger aan bij de Raad van State, die in een recent arrest oordeelde dat er geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aanwezig was om die benoeming te schorsen (R.v.St., Vanderveeren, nr. 175.620, 11 oktober 2007):
"Verzoekster verwijst, om het specifieke van haar moreel nadeel te ondersteunen, naar de ernst van haar vijfde middel, waarin zij erop wijst dat zij rechtmatig kon verwachten dat haar mandaat verlengd zou worden. Zij verliest evenwel uit het oog dat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel en de voorwaarde van het aanvoeren van ernstige middelen twee duidelijk onderscheiden schorsingsvoorwaarden betreffen. Het moeilijk te herstellen en ernstig karakter van het nadeel wordt niet afgemeten aan de ernst van de middelen."

Nochtans oordeelde dezelfde waarnemende kamervoorzitter enkele jaren geleden, in het arrest over de toepassing van de gedragscode op de doorvoer van aardgas, een arrest dat Vanderveeren zeker kent, tot menigeens verbazing:


"Overwegende dat de verwerende partij niet ontkent dat het bestreden besluit een invloed heeft op de activiteiten die de verzoekende partijen op het vlak van de doorvoer van aardgas aan de dag leggen; (...) dat het financieel nadeel dat daar het gevolg kan van zijn in ieder geval zeer moeilijk becijferbaar zal zijn; dat, mede rekening houdend met het ernstig karakter van het eerste middel, die gegevens volstaan om de verzoekende partijen niet te dwingen om gedurende langere tijd de werking van het bestreden besluit te ondergaan; dat in die zin vastgesteld wordt dat in dit geval ook de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel vervuld is."