Inleveringsverplichting leveranciers bij meer toegekende groenestroomcertificaten herzien

In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag het decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij.

Het decreet wijzigt het Elektriciteitsdecreet onder andere voor wat betreft de berekening van de hoeveelheid in te leveren groenestroomcertificaten door een leverancier wanneer er meer certificaten uitgereikt zijn door de VREG.

De vroegere bepaling van het Elektriciteitsdecreet bepaalde dat indien de VREG vaststelde dat er meer certificaten uitgereikt waren in het voorgaande jaar dan er volgens de decretale formules zouden moeten ingeleverd worden door de leveranciers, de inleveringsverplichting verhoogde. Die berekening gebeurde echter maar in maart, dezelfde maand waarin de leveranciers de groenestroomcertificaten moesten inrekenen.

Die stelden daarom terecht dat zij zich onvoldoende konden voorbereiden op een hogere inleveringsverplichting en dat zij te weinig tijd kregen om zich, bv. via bijkomende aankopen van certificaten, te conformeren met het hogere quotum.

De nieuwe decretale regeling voorziet dat een verhoging van het quotum maar een jaar later zal plaatsvinden. De leveranciers hebben zo dus tijd genoeg om desgevallend meer groenestroomcertificaten aan te kopen.

Lire dans

Aperçus écrits