Nieuw koninklijk besluit forfaitaire verminderingen

Na de heisa die er ontstond door de vorige regeling rond de forfaitaire vermindering van de elektriciteits- en gasprijzen (zie mijn bericht) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2009 het nieuwe koninklijk besluit van 20 januari 2009 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie. De Programmawet van 22 december 2008 had al een andere wettelijke basis verleend aan de regeling.

Op basis van de informatie die ze ontvangt van andere overheidsdiensten bepaalt de FOD Economie wie in aanmerking komt voor de forfaitaire vermindering. De FOD zal die afnemers een formulier opsturen. Die afnemer moet dat formulier terugsturen naar de FOD Economie. Die zal de forfaitaire vermindering toekennen door storting op het rekeningnummer dat door de aanvrager is mede gedeeld op het aanvraagformulier.