Rechtzetting van het Aardgasdecreet

Op 23 mei 2007 werd door het Vlaams Parlement het decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, aangenomen (B.S. 10 juli 2007).

Het Vlaams Parlement nam op 14 november 2007 een nieuw wijzigingsdecreet aan, om de volgende redenen.

Het ontwerp van decreet, zoals ingediend door de Vlaamse Regering, werd evenwel op een aantal punten door amendementen gewijzigd. Zo werd onder meer artikel 15 vervangen en werd er een artikel 25 en een artikel 26 toegevoegd (amendement 6). Het geamendeerde ontwerp van decreet bevatte echter twee wetgevingstechnische fouten. Het geamendeerde ontwerp werd zo aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Die fouten, die pas na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad onderkend werden, hebben verregaande juridische gevolgen. Aangezien het hier geen materiële fout betreft die in de bekendmaking van het decreet is geslopen doch een decreet dat zo werd aangenomen door het Vlaams Parlement, kunnen de fouten niet worden rechtgezet door middel van de publicatie van een erratum in het Belgisch Staatsblad.

De eerste fout betreft een verkeerde nummering in de door artikel 15 van het voormelde decreet toe te voegen definities. Artikel 15 voegt immers punten 32° tot 37° toe aan de definities in het Aardgasdecreet. Aangezien er reeds punten, genummerd van 32° tot 37° door het decreet van 22 december 2006 houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk betreft, werden ingevoerd in de definities van het Aardgasdecreet, worden die door het voormelde artikel 15 overschreven en impliciet opgeheven, wat natuurlijk niet de bedoeling was.
Wat we zelf doen, zouden we inderdaad beter moeten kunnen doen...