Weinig duidelijkheid over het Vlaams Energiebedrijf

In hun regeerakkoord spraken de Vlaamse coalitiepartijen af om een Vlaams Energiebedrijf op te richten.
"Het Vlaams energiebedrijf zal onder andere de volgende taken op zich nemen: hernieuwbare energie in Vlaanderen stimuleren door het nemen van participaties; investeren en participeren in innovatieve energieefficiëntieprojecten; deelnemen aan internationale klimaatprojecten ter verwerving van Kyoto-eenheden; energieefficiëntieprojecten in Vlaamse overheidsgebouwen faciliteren en financieren."
Vlaams regeerakkoord 15 juli 2009, p. 53
Vice Minister-President Lieten kreeg de bevoegdheid om vorm te geven aan dit Vlaams Energiebedrijf.

Uit haar beleidsnota 2009-2014 valt echter niet goed af te leiden wat ze concreet zinnens is te doen.
Er zijn door PMV en LRM al een aantal stappen gezet in de richting van een Vlaams energiebedrijf door participaties te nemen in een aantal Vlaamse duurzame energiebedrijven. Er zal worden nagegaan hoe deze participaties eventueel kunnen worden ingepast in het groter geheel van het Vlaams energiebedrijf en op welke wijze er met marktpartijen kan worden samengewerkt.
Het energiebedrijf zal er naar streven om de concurrentie op de Vlaamse energiemarkt te optimaliseren. Dat betekent gebeurlijk dat het Vlaams energiebedrijf actief zal moeten zijn in de volledige energie bedrijfsketen, namelijk van productie tot levering, met uitzondering van transport en distributie.
We zijn er ons van bewust dat een dergelijk Vlaams initiatief ook mogelijks in een internationaal kader zal moeten tot stand komen.