Wijzigingen aan het Elektriciteits- en Aardgasdecreet

Op 26 maart jl. heeft de Vlaamse regering het (zoveelste) ontwerpdecreet (houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken) tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet en het Aardgasdecreet neergelegd in het Vlaams Parlement. De SERV merkte in haar advies fijntjes op dat het "voor het elektriciteitsdecreet al gaat om de 18e wijziging sinds de inwerkingtreding van het decreet in 2000".

Op het vlak van elektriciteit en aardgas voorziet het ontwerpdecreet in:
- Een wijziging van het Elektriciteits- en Aardgasdecreet waardoor de netbeheerders de voorbereiding van beslissingen inzake strategische en vertrouwelijke aangelegenheden kunnen uitbesteden aan de werkmaatschappijen mogelijk die de netbeheerders opgericht hebben (Eandis en Infrax);
- Nieuwe bepalingen met betrekking tot de aansluiting van productieinstallaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet voor elektriciteit en op het aardgasdistributienet met het oog op het doen toenemen van het aantal kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties gevestigd in het Vlaamse Gewest;
- Wijzigingen wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie en sensibilisering voor het energieverbruik en de energiekosten van de eindafnemers.

Lire dans

Aperçus écrits