Wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet rond groenestroomcertificaten en -doelstellingen

Op de website van het Vlaams Parlement is het ontwerpdecreet tot wijziging van het elektriciteitsdecreet gepubliceerd.

Dit ontwerpdecreet beoogt de uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord, waarin de coalitiepartners overeenkwamen om de doelstellingen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energiebronnen tot 2018 vast te leggen.

Een eerste snelle lezing leert dat het ontwerpdecreet het volgende omvat:
- De definitie van onrendabele top wordt vastgelegd;
- De automatische verhoging van de quota voor inlevering van groenestroomcertificaten door leveranciers wordt opgeheven vanaf 1 januari 2010. De Vlaamse regering kan wel aan het Vlaams Parlement voorstellen om de doelstellingen te verhogen wanneer certificaten van buiten het Vlaams gewest aanvaardbaar worden, als Europese
doelstellingen er aanleiding toe geven, of als een verwachte verbruiksdaling de voorziene stijging van de doelstelling overtreft.
- Voor zonnepanelen (PV-elementen) zal de toekenning van groenestroomcertificaten afhankelijk gemaakt worden van de dak- of zoldervloerisolatie van de woning of het woongebouw;
- De minimumsteun die de netbeheerders moeten toekennen wijzigt voor installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2010: 350 EUR/GSC voor zonne-energie, jaarlijks verminderd met 20 EUR voor nieuw in dienst genomen installaties tot en met 2013 en met 40 euro vanaf 2014; 90 EUR/GSC voor waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte, windenergie op land, vaste of vloeibare biomassa, biomassa-afval en biogas; 60 EUR/GSC voor stortgas, biogas uit vergisting van afvalwater(zuiveringsslib) of rioolwaterzuivering(sslib) en verbranding van restafval; 60 EUR/GSC voor andere technieken. Er komt ook een vorm van socialisering van de kosten voor de DNB's;
- Nieuwe regeling voor minimumsteun aan kwalitatieve WKK's;
- Er komt een regelmatige evaluatie van de doelstellingen en van de minimumsteun;
- De boete voor niet-inlevering van groenestroomcertificaten wordt verlaagd naar 100 EUR per ontbrekend certificaat.

Lire dans

Aperçus écrits