Brussels gewest vraagt vernietiging Vlaamse regeling emissierechten voor de luchtvaart

De Richtlijn 2008/101/EG beoogt de luchtvaartsector onder het Europese systeem van de handel in broeikasgasemissierechten (hierna emissierechten te noemen) te brengen. Met het decreet van 8 mei 2009 heeft het Vlaams parlement die richtlijn omgezet.

Richtlijn 2008/101/EG houdt kort samengevat in dat CO2-emissies van de luchtvaartsector, voor zover het vluchten betreft die vertrekken vanaf of aankomen
op een luchtvaartterrein in een lidstaat van de Europese Unie, voortaan afgedekt moeten zijn door een voldoende aantal emissierechten.

Het Vlaams parlement motiveerde de bevoegdheid van het Vlaamse gewest door te verwijzen naar de bevoegdheid van de gewesten inzake leefmilieu (artikel 6,
§1, II, 1°, BWHI). Het feit dat federale overheid bevoegd is voor de reglementering
van het luchtverkeer, de algemene politie en de veiligheid ervan is volgens het parlement irrelevant om de bevoegde overheid aan te duiden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het hier blijkbaar niet helemaal mee eens en heeft aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om het decreet te vernietigen.

Bericht in Belgisch Staatsblad van vandaag.

Update 3 februari 2010: In antwoord op een interpellatie van Tinne Van der Straeten (Groen!) verklaarde minister Magnette vandaag dat de federale staat zal tussenkomen in de procedure aangespannen door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.