Privacy policy

Organisatie: Blixt BV, Congresstraat 47, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Blixt BV
Congresstraat 47
1000 Brussel
Tel: +32 2 203 95 49
www.blixtlaw.eu
info@blixtlaw.eu

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Tim Vermeir, tim.vermeir@blixtlaw.eu, +32 496 47 65 16

Persoonsgegevens die wij verwerken: Blixt verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (eventueel) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (M/V)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • Bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Blixt verwerkt (eventueel) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, politieke betrokkenheid (PEP)

Met onze website willen we geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blixtlaw.eu.

Waarom en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Blixt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • om haar (potentiële) relatie met u op te bouwen en te beheren;
 • u te voorzien van marketing/commerciële informatie (post en/of e-mail);
 • het optimaliseren van de kwaliteit van haar diensten en de functionaliteit van de Blixt-website;
 • om de veiligheid van haar kantoor, systemen en de Blixt-website te waarborgen;
 • om frauduleuze of criminele activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • om haar bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur te exploiteren en te beheren;
 • het uitvoeren van wervingsactiviteiten;
 • om sollicitaties te beoordelen;
 • om overeenkomsten voor de aankoop van producten of diensten te sluiten, uit te voeren en te beëindigen;
 • het uitvoeren van bedrijfsontwikkelingsactiviteiten;
 • in het kader van een (potentiële) bedrijfstransactie, zoals een fusie, verkoop of wijziging van zeggenschap;
 • om haar wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • de rechten van derden te beschermen;
 • om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen of de verzoeken van een autoriteit; en
 • voor elk ander doel dat aan u wordt meegedeeld vóór (of uiteindelijk op het moment van) het verzamelen van de persoonsgegevens.

Blixt zal uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • omdat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • omdat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
 • omdat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Blixt of die van een derde partij; en/of
 • omdat u heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Blixt heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) om een goede communicatie met u te waarborgen, (ii) om de kwaliteit van haar diensten en functionaliteit van de Blixt Website te optimaliseren, (iii) voor het exploiteren en beheren van haar bedrijfsprocessen en IT-systemen, (iv) voor het opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude en (v) het afdwingen van haar rechten en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Blixt zal u enkel direct marketing e-mails (bijvoorbeeld een e-nieuwsbrief) toesturen nadat zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen om dergelijke e-marketing te ontvangen. U kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden door gebruik te maken van de "unsubscribe" link opgenomen aan het einde van een direct marketing e-mail of door contact op te nemen met Blixt (zie de contactgegevens onderaan).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Blixt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: Blixt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: wij verwijzen hiervoor naar onze cookie policy, die u hier vindt

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U kan ons vragen om informatie over en toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kan ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Verder kan u onder bepaalde omstandigheden ons vragen uw persoonlijke gegevens te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons te beperken en uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en uw persoonlijke gegevens door te (laten) geven aan een andere organisatie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), identiteits- of paspoortnummer en Rijksregisternummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Blixt zal zo snel mogelijk reageren en in ieder geval binnen de dertig dagen.

Blixt kan niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw vraag tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacyverklaring of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met tim.vermeir@blixtlaw.eu of +32 2 203 95 49.

U kan een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be