Energieprestatie voor publieke gebouwen

Het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2007 publiceerde het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2007 betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn (2002/91/EG) die, omwille van de voorbeeldfunctie van publieke gebouwen, de lidstaten oplegt om voor publieke gebouwen groter dan 1000 m² een energieprestatiecertificaat in te voeren en uit te hangen. Meer informatie over dit besluit staat ook te lezen in het persbericht van de Vlaamse regering.

Op 29 mei 2007 werd ook het Waalse kaderdecreet van 19 april 2007 "modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments" gepubliceerd.