Overvloed aan nieuwe energieregelgeving

In het Belgisch Staatsblad van gisteren, 19 juni 2007, verschenen verschillende nieuwe koninklijke en ministeriële besluiten. Voorlopig geef ik hieronder enkel een overzicht van de nieuwe bepalingen. Commentaar volgt, eventueel, later:
- Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Dit Koninklijk Besluit heeft tot doel de bepalingen van de Gaswet, die werden ingevoegd door de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van voornoemde wet en gewijzigd door de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen uit te voeren.
- Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten. Dit Koninklijk Besluit Het heeft tot doel artikel 15/5bis, § 2, b), en § 3, van de Gaswet uit te voeren. Artikel 15/5bis, § 3, van de Gaswet bepaalt immers:
"Na advies van de Commissie kan de Koning afwijken van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het aardgasvervoernet. De in het eerste lid bedoelde afwijkingen zijn van toepassing op uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en op uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook op uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, en noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten."

Frappant is nu al de volgende passage uit het Verslag aan de Koning:
"In het geval van uitbreiding van een installatie en voor redenen van niet-discriminatie, is het aangewezen dat één tarief van toepassing is, zowel voor de bestaande installatie als voor de uitbreiding ervan (cfr. de terminal van Zeebrugge en de opslag van Loenhout)."

- Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de CREG voor jaar 2007;
- Het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie;
- Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA".