Reacties op de reacties op de beslissing van de CREG over de tarieven voor transit

In de marge van het debat rond de CO2 windfall profits van Electrabel maakte minister Magnette gisteren ook zijn ongenoegen kond over de beslissing van het directiecomité van de CREG om voorlopige transittarieven op te leggen aan Fluxys. Magnette stelde:
"Cette semaine, la CREG a fixé les tarifs de transit. Le porte-parole de la CREG s’est réjoui de voir que ces tarifs de transit étaient réduits de 70 à 75%. Cependant, en tant qu’autorité politique responsable devant les représentants de la Nation, je voudrais poser à la CREG la question de savoir qui paie les tarifs de transit. Ce sont les affréteurs internationaux. À qui sont payés ces tarifs de transit? Au gestionnaire de réseau. Que fait-il de cet argent? Il investit dans ce réseau pour le moderniser et le développer. Il peut aussi permettre de fixer des tarifs de transport bénéfiques pour les consommateurs.
Aujourd’hui, grâce aux tarifs fixés par la CREG, faire traverser son gaz à travers tout le pays revient moins cher à Gazprom que de faire passer du gaz en transport d’un point de la Belgique vers un autre point de la Belgique. Je ne trouve pas cette décision logique. Je ne trouve pas qu’elle aille dans le sens de l’intérêt général. Je confirme donc que je ne suis pas convaincu que les régulateurs impartiaux travaillent toujours dans le sens de l’intérêt général. Parfois, ils travaillent en fonction de doctrines ou d’objectifs chiffrés précis et il est bien heureux que l’autorité politique conserve une certaine marge, à certains moments, pour pouvoir relancer le débat, comme je le ferai à propos des tarifs de transit endéans les prochains jours."

Ook Rudy Thomaes, topman van het VBO die dit WE overigens stomdoof bleef na de berichten over de windfall profits die zijn bedrijven de vorige jaren moesten ophoesten, trok van leer tegen de CREG. Volgens Belga meent hij dat de tariefdaling de Belgische economie schaadt:

"Waarom vindt de Creg het nodig om de waardering van een Belgisch bedrijf als Distrigas eenzijdig te verlagen? Welk profijt haalt de Belgische overheid er eigenlijk uit wanneer er lagere doorvoertarieven moeten komen voor buitenlandse klanten van Distrigas? Zoiets duwt de omzet van Distrigas naar omlaag en dus ook de belastingen die het bedrijf daarop aan de staat betaalt. Bovendien ontstaat er een enorm verschil in wat Belgische bedrijven in pakweg Gent voor hun gaslevering moeten betalen en wat een bedrijf uit het Duitse Aken, vlak over de grens, of in het Nederlandse Sluis, zal betalen. Datzelfde gas kost de Belgische bedrijven straks het dubbele. Hiermee zijn wij op het VBO echt not amused."

Tenslotte reageerde ook Daniël Termont, burgemeester van Gent en topman van Publigas. Op Kanaal Z orakelde hij dat de beslissing van de CREG getuigt van "onwetendheid of dommigheid". Volgens hem zouden buitenlandse bedrijven door deze beslissing niet meer investeren in België. Ook vroeg hij zich af waarom de overheid nog zou investeren in pijpleidingen als er geen rendement zou zijn.

De CREG heeft, zoals gisteren al bericht, blijkbaar enkel artikel 15/19 van de Gaswet en artikel 32.1 van de Tweede Gasrichtlijn toegepast. Volgens die twee artikels vallen enkel die doorvoercontracten buiten het toepassingsgebied van het gereguleerde kader die afgesloten zijn overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn 91/296/EEG. De CREG komt tot de vaststelling dat er slechts vier contracten van deze uitzondering genieten. Alle overige doorvoercontracten vallen onder het algemene toepassingsgebied van de Gaswet en de Tweede Gasrichtlijn. De (buitenlandse en binnenlandse, zoals Distrigas) shippers die gebruik maken van de transitleidingen kunnen dit doen "op basis van de tarieven vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 15/5bis en goedgekeurd door de Commissie" (artikel 15/5 van de Gaswet). Bij het vaststellen van de tarieven houdt men rekening met het totale inkomen dat Fluxys moet toelaten om alle kosten verbonden aan de uitoefening van zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te bepalen en te dekken (artikel 15/5bis, § 1, Gaswet). Het totale inkomen dekt in ieder geval de reële kosten die nodig zijn voor het uitoefenen van de wettelijke verplichtingen en een ‘billijke marge’ (lees: ’billijke winstmarge’) en afschrijvingen (artikel 15/5bis, § 2, Gaswet). Blijkens het jaarverslag 2007 van Fluxys bedroeg de nettowinst van Fluxys ongeveer 77 M€. Daarvan keerde Fluxys voor ongeveer 73 M€ dividenden uit.

De "doctrine" waarop de CREG zich baseert, is dus vastgelegd in de Gaswet (en zijn uitvoeringsbesluiten) en in de Tweede Gasrichtlijn. De Gaswet is aangenomen door de "représentants de la Nation". De "autorité politique responsable devant les représentants de la Nation" heeft de uitvoeringsbesluiten van de Gaswet uitgevaardigd.

Het zijn inderdaad de transitshippers die de door de CREG opgelegde voorlopige transittarieven zullen betalen. Indien er, zoals de minister beweert, geen kruissubsidiëring zal zijn tussen de transittarieven en de transporttarieven, valt op het eerste zicht ook niet goed in te zien hoe de opbrengst van de transittarieven kan zorgen voor een kruissubsidiëring van het vervoersnet.

De stelling van de minister en van Termont dat door lagere transittarieven er niet langer of minder geïnvesteerd zou worden in het vervoersnet is populistisch. De tarieven moeten immers beantwoorden aan enkele richtsnoeren, zoals het mogelijk maken van "de evenwichtige ontwikkeling van het net en de installaties". De tarieven moeten ook "een optimaal gebruik van de capaciteit" beogen. De tariefstructuren houden rekening met de gereserveerde capaciteit die nodig is om het aardgasvervoer en de werking van de opslag- en de LNG-installaties te waarborgen. Volgens het persbericht van Fluxys behoren haar tarieven tot de laagste van Europa.

De boude bewering van Thomaes dat een afnemer in Aken of in Sluis minder zou betalen dan een afnemer in Gent is platte demagogie. Geen van de drie afnemers heeft immers toegang tot het transitnet. Afgaande op het voormelde persbericht van Fluxys zouden de afnemers in Aken of Sluis trouwens meer betalen dan die in Gent voor het vervoer van hun aardgas. Daarenboven zal ook Distrigas, als transitshipper, en bij uitbreiding de afnemers van Distrigas, zoals het bedrijf in Gent, zeer wel varen bij de beslissing van de CREG. Distrigas zal immers 75% minder transittarieven moeten betalen.

Lagere transittarieven zullen ook de uitbouw van Zeebrugge bevorderen. Magnette herhaalde gisteren trouwens in dezelfde commissie dat "la garantie du maintien voire du développement du rôle central du hub terminal de Zeebruges" een van de elementen is die voor de federale regering belangrijk zijn in het overnamedossier van Distrigas.

Het komt aan de wetgever toe om een wetgevend kader te scheppen. Het behoort tot de plicht van de uitvoerende macht en van de organen op basis van de wet opgericht zijn (zoals de CREG) om de wetten na te leven. Dat dit zou kunnen leiden tot een lagere waardering van een bedrijf is betreurenswaardig voor de aandeelhouders van dat bedrijf. Het past echter niet om een nieuw wetgevend kader te creëren dat de bepalingen van hogere regelgeving, zoals de Europese richtlijnen, miskent. Zulke miskenning heeft zeer weinig uitstaans met "l'intérêt général"...