Dakisolatie en groenestroomcertificaten

In het voorjaar besliste het Vlaams parlement dat productie-installaties voor zonne-energie (zonnepanelen, PV-installaties, …) die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, waarvan het dak of de zoldervloer niet geïsoleerd is, niet langer in aanmerking komen voor de minimumsteun van 350 EUR die de distributienetbeheerder moet betalen voor die groenestroomcertificaten. De Vlaamse Regering moest de nadere regels met betrekking tot de isolatievoorwaarde bepalen.

Dat deed ze in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009. Dit besluit wijzigt het besluit van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.

– De dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw moet 'volledig geïsoleerd' zijn. Dit zou volgens het besluit betekenen dat de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand Rd heeft van ten minste 3 m2K/W.
– De minister van energie kan “nadere regels vastleggen betreffende de toepassing van deze verplichting en het bepalen van het beschermde volume dat betrekking heeft op de woningen en het woongebouw om toch in aanmerking te komen”.

Op vraag van de VREG wordt de distributienetbeheerder 'gemachtigd' “via een controle ter plaatse van de productie-installatie en de meterstanden na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 4 tot 6, is voldaan”. Deze bepaling snijdt weinig hout. Ook wanneer het beschermd volume van de woning niet (voldoende) geïsoleerd zou zijn moeten groenestroomcertificaten worden toegekend. Overigens staan de 'Voorwaarden tot toekenning' straan trouwens in artikel 5-6. In artikel 4 worden de algemene principes uiteen gezet.

De netbeheerder moet de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten onmiddellijk opschorten als hem de “toegang tot de installatie wordt geweigerd of indien hij vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan”. Hij moet dit ook melden aan de VREG. De schorsing blijft duren “totdat de VREG deze vrijgeeft”.

Ook hier is niet onmiddellijk duidelijk aan welke voorwaarde moet voldaan zijn. Aan de voorwaarde tot toekenning van groenestroomcertificaten zal hoe dan ook voldaan zijn. De installatie wekt immers elektriciteit op door middel van hernieuwbare energiebronnen.

Of de weigering van toegang tot de installatie een voldoende grond kan zijn voor de opschorting van de uitbetaling van de minimumsteun in overeenstemming is met de grondwettelijke beschermde onschendbaarheid van de woning is zeer de vraag.

In februari 2009 uitten de Vreg, de Serv en de Mina-raad al een heel wat praktische bezwaren tegen de nieuwe decretale regeling. De regering lijkt hier weinig rekening mee gehouden te hebben.

Read in

Written insights