In te trekken voorstel om de domeinconcessies voor offshore wind in te trekken

Staatssecretaris Philippe De Backer gaat verder op het elan dat zijn partij in Vlaanderen heeft ingezet. Alle grootschalige projecten voor hernieuwbare energiebronnen moeten op de schop. Hij wil de drie laatste domeinconcessies voor offshore wind intrekken. In de pers verklaarde de staatssecretaris over die projecten: "Een win-for-life voor de eigenaars, en een pay-for-life voor de consument en de staat". Volgens De Backer is het “juridisch perfect mogelijk de bestaande concessies te verbreken”.

Laat mij dat zeer ernstig betwijfelen.

De overheid kan een domeinconcessie voor offshore wind enkel intrekken “ingeval de voorgeschreven verplichtingen en voorwaarden niet zijn nageleefd”. Dit bepaalt artikel 22, lid 1, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 duidelijk.

De verplichtingen van de concessionaris staan in artikel 14:
 • Wijzigingen aan de statuten en controlewijzigingen meedelen
 • Wijzigingen van de financiële en technische elementen van de aanvraag meedelen
 • Start van de exploitatiefase binnen de drie jaar na het verlenen van de concessie of van de laatste nuttige vergunning
 • Het niet-stilleggen van de exploitatie gedurende meer dan een jaar
 • Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens de bouw en de exploitatie
 • Permanent monitoring- en controlesysteem uitbouwen
 • Het mariene milieu beschermen
 • Voldoende signalisatie- en lichtbakens plaatsen
 • Zo intensief mogelijk gebruik maken van het toegekende domein
 • Bouw volgens de laatste stand der techniek en regelgeving
 • Voldoende dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid
 • Het hebben van een belastingplichtige zetel in België
 • Alle gevraagde informatie meedelen

Enkel wanneer de concessiehouder die verplichtingen niet zou naleven, zou de staatssecretaris de domeinconcessie kunnen intrekken.

Overigens is het niet omdat de wetgever verkeerdelijk het concept “domeinconcessie” gebruikt, dat de precariteit van de “normale” domeinconcessie van toepassing is. We hebben eerder geschreven dat de federale overheid helemaal geen “domeinconcessie” in de klassieke zin van het woord kan toekennen.
Read in

Written insights