Ook bedrijfsnetten vallen onder het toepassingsgebied van de Elektriciteitsrichtlijn

In zijn arrest van vandaag (citiworks / Flughafen Leipzig-Halle) oordeelt het Hof van Justitie dat artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54 een bepaling verbiedt "die bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen vrijstelt van de verplichting om derden vrije toegang tot deze systemen te verlenen, op grond dat zij zich bevinden in een bedrijvenpark dat een functioneel geheel vormt, en overwegend voor het transport van energie binnen de eigen onderneming of naar verbonden ondernemingen dienen".

Het Hof baseert zijn oordeel op de volgende overwegingen:

  • In punt 4 van de considerans van richtlijn 2003/54 wordt verklaard dat in een volledig opengestelde markt de consumenten hun leveranciers vrijelijk moeten kunnen kiezen en de aanbieders vrijelijk aan hun klanten moeten kunnen leveren. [D]eze twee rechten [zijn]noodzakelijkerwijs gekoppeld. Willen de afnemers immers vrij hun leverancier kunnen kiezen, dan dienen de leveranciers het recht te hebben op toegang tot de verschillende transmissie- en distributiesystemen die de afnemers van elektriciteit voorzien.
  • Uit deze overwegingen volgt dat de vrije toegang van derden tot de transmissie- en distributiesystemen één van de essentiële maatregelen is die door de lidstaten moeten worden toegepast voor de voltooiing van de interne markt voor elektriciteit.
  • Het onderscheid tussen transmissie en distributie louter bestaat in de elektriciteitsspanning.
  • De gemeenschapswetgever heeft niet de bedoeling gehad om bepaalde transmissie- of distributiesystemen wegens hun grootte of hun verbruik uit te sluiten van de werkingssfeer van richtlijn 2003/54.
  • Artikel 13 van richtlijn 2003/54 legt de eigenaars of degenen die verantwoordelijk zijn voor de distributiesystemen de verplichting op om beheerders voor deze systemen aan te wijzen. Er blijkt dus noch uit deze bepaling, noch uit enige andere bepaling van deze richtlijn dat alleen de ondernemingen die als hoofdactiviteit het beheer van distributiesystemen hebben, verplicht zijn om vrije toegang tot de systemen te verlenen.
  • Rekening houdend met het belang van het beginsel van vrije toegang tot de transmissie- en distributiesystemen, kan dit beginsel enkel opzijgezet worden in de gevallen als die waarvoor richtlijn 2003/54 in uitzonderingen of ontheffingen voorziet.