Overgangsmaatregel groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

De vorige Vlaamse regering liet het Vlaams Parlement een decreetswijziging goedkeuren waardoor vanaf 1 januari 2010 de steun per groenestroomcertificaat bij een installatie voor zonne-energie zou verlaagd worden 450 naar 350 euro per opgewekte MWh. Die wijziging zorgde ervoor dat velen alsnog beslisten om zonnepanelen te bestellen. Ook de constructeurs spoorden vele geïnteresseerden hiertoe aan. Het was te verwachten dat de stormloop op de zonnepanelen (en vooral op de minimumsteun van 450 euro per MWh) een aantal constructeurs in moeilijkheden zou kunnen brengen om tijdig de bestelde panelen te plaatsen.

Het feit ook de Duitse overheid besliste om steun aan zonnepanelen vanaf 2010 te verminderen leidde ertoe dat "de installateurs van dergelijke installaties momenteel echter wereldwijd geconfronteerd [worden] met een tekort aan materialen, op een schaal die niet kon worden voorzien" (Verslag commissie woonbeleid, stedelijk beleid en energie, Parl. St. Vl. Parl., 2009-2010, nr. 234/18, p. 6). Verschillende bedrijven overtuigden betrokken politici dat hierdoor "Vlaamse installateurs en zonne-energiebedrijven in ernstige financiële moeilijkheden [komen], die onvermijdelijk zullen leiden tot faillissementen en werkloosheid".

Het Vlaams Parlement stemde daarom in met artikel 100 van het decreet van 18 december 2009 houdende diverse bepalingen dat aan artikel 25ter van het elektriciteitsdecreet een zin bijvoegt: "Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname."

Vooral het woordje 'grotendeels' zorgde voor animositeit tijdens de besprekingen in de bevoegde commissie. Uiteindelijk schaarde de commissie zich expliciet achter de interpretatie van de VREG dat ‘grotendeels’ betekent dat "de hele installatie met alle fotovoltaïsche panelen" moet geplaatst zijn op het moment van de eerste keuring in 2009.

De liberale oppositie diende (tevergeefs) een amendement in om die overgangspanelen ook vrij te stellen van de verplichting tot dak- of zoldervloerisolatie. De meerderheid ging hier (terecht) niet op in. Artikel 24, tweede lid, elektriciteitsdecreet koppelt de isolatieverplichting aan de installaties in dienst genomen na 1 januari 2010. De door het Vlaams Parlement goedgekeurde overgangsmaatregel leidt ertoe dat alle installaties waarvan de panelen al geïnstalleerd waren in 2009, maar de indienstname gebeurt voor 31 maart 2010 toch als in 2009 in dienst genomen worden beschouwd. Artikel 24, tweede lid, is hierop dan uiteraard niet van toepassing.

Read in

Written insights