Strategisch overlegcomité België - GdF Suez

In de Pax Electrica werd aan België een gouden aandeel beloofd in de fusiegroep GdF Suez. Via zo'n gouden aandeel hoopte de Belgische regering "haar belangen te vrijwaren in minstens dezelfde mate als de Franse golden share voor de Franse belangen doet". Ook al stuit dit op bezwaren vanuit Europees rechtelijk oogpunt, de Belgische regering is lang blijven geloven dat ze zo'n gouden aandeel zou kunnen verwerven. Uiteindelijk moest ze genoegen nemen met een permanent overlegcomité. Dit comité werd door Herman van Rompuy aangekondigd in maart 2009. De overeenkomst werd uiteindelijk ondertekend in december 2009.

Tussen de Belgische regering, de Franse regering en de groep GdF Suez werd overeengekomen dat er een "comité de coordination" werd opgericht waarin een vertegenwoordiger zou zetelen van elk van de partijen. De vertegenwoordiger van de groep GdF Suez zou iemand zijn van de algemene directie, de Belgische en de Franse staat worden vertegenwoordigd door de minister van energie, of hun vertegenwoordiger.

Dit comité fungeert als overleginstantie tussen de drie partijen. Het komt zo vaak bijeen als nodig en minstens 1 keer elke 3 maanden. Bedoeling is een informatie-uitwisseling en gedachtewisseling tot stand te brengen over de projecten van GdF Suez die de Belgische en de Franse staat interesseren op het vlak van bevoorradingszekerheid.

Het comité wordt ten minste 5 dagen voor de raad van bestuur van GdF Suez geïnformeerd over die punten op de dagorde van de raad van bestuur die de "essentiële belangen van België en Frankrijk op vlak van bevoorradingszekerheid zouden kunnen beïnvloeden".

De vertegenwoordigers van de Belgische en Franse staat kunnen ook het comité op hun, gemotiveerde, vraag laten bijeenroepen. Het comité vergadert dan ten laatste 2 werkdagen voor de raad van bestuur.

In het kader van de Pax Electrica werd in de herfst van 2006 al eens afgesproken om een overlegplatform op te richten dat halfjaarlijks zou bijeenkomen om het economisch belang van de sector te analyseren. Er zou een onderlinge, regelmatige en gestructureerde dialoog over de rechtszekerheid, de marktwerking en de concurrentiekracht in het nationale en internationale kader worden ontwikkeld. Daarover ondervraagd in de Kamer in november 2009 antwoordde Paul Magnette totaal naast de kwestie. Hieruit zou men kunnen afleiden dat dat semesteriële overlegplatform nooit werd opgericht en nooit bijeenkwam.

Het nieuwe overlegcomité werd wel degelijk opgericht, maar het is niet geweten of en hoeveel keer het bijeengekomen is sinds december 2009. Ook is de vraag hoe deze overeenkomst moet gekwalificeerd worden. Herman van Rompuy verklaarde op 19 maart 2009 in de Kamer: "dankzij dat overlegcomité beschikt België over rechten waarop een niet-aandeelhouder normalerwijze geen aanspraak kan maken". Nochtans lijken in de overeenkomst alleen informatieverplichtingen geregeld te worden. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat België via dat comité effectief "haar belangen" zou kunnen vrijwaren.