Beleidsbrief Energie Vlaams Gewest 2008

Op de website van het Vlaams Parlement staat sinds vandaag de "Beleidsbrief Energie. Beleidsprioriteiten 2007-2008, ingediend door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur".

Voor het begrotingsjaar 2008 voorziet de minister volgende beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren.

Beleid inzake Rationeel Energiegebruik (REG)
- Omzetting van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten;
- Handhaving van de energieprestatieregelgeving;
- Energieprestatiecertificaten Publieke gebouwen: In de loop van 2008 zullen de publieke organisaties dan ook de nodige initiatieven moeten nemen om het energieprestatiecertificaat door interne of externe deskundigen te laten opstellen;
- Energieprestatiecertificaten Residentiële gebouwen: Volgens de Europese richtlijn dient de invoering van de energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van woongebouwen plaats te vinden voor de uiterste omzettingsdatum van de richtlijn, namelijk 4 januari 2009. De precieze invoeringsdatum zal worden vastgelegd in de loop van 2008. Ten laatste begin 2008 zullen de inhoudelijke voorwaarden worden vastgelegd waaraan een opleiding moet voldoen om erkend te kunnen worden voor het uitreiken van een getuigschrift betreffende het opmaken van energieprestatiecertificaten.
- Energieprestatiecertificaat Niet-residentiële gebouwen: De invoering van een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur zal doorgevoerd worden.
- Bevorderen van de bouw van lage-energie-woningen door een verlaging van de onroerende voorheffing voor lage-energie-woningen.

Bevordering van milieuvriendelijke elektriciteitsproductie
- Actieplan groene stroom: Er zal in 2008 hoofdzakelijk verder worden gewerkt aan oplossingen voor volgende twee knelpunten voor de groenestroomproductie : de beperkte inplantingsmogelijkheden voor windturbines en het ontbreken van duurzaamheidscriteria voor biomassa.
- Marktintroductieprogramma micro-WKK: Het Vlaams Energieagentschap zal in het najaar van 2007 een demonstratieprogramma voor micro-WKK uitwerken dat voorziet in een tijdelijke investeringspremie voor de eerste reeks installaties.
- Haalbaarheidsstudies voor hernieuwbare-energie- en WKKtoepassingen in grote gebouwen: De Vlaamse Regering gaf op 28 september 2007 haar principiële goedkeuring aan een ontwerpbesluit in verband met de invoering van deze verplichte haalbaarheidsstudie. De goedkeuringsprocedure en de voorbereidingen voor de invoering van deze haalbaarheidsstudies zullen verder lopen in 2008.
- Verbeteren van het systeem van de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

Sociaal Energiebeleid
Een belangrijke opdracht voor 2008 bestaat erin om de moeilijk te bereiken doelgroep van kansarmen maximaal op de hoogte te brengen van hun rechten met betrekking tot de energiepremies en van beschermingsmaatregelen tegen afsluiting van de energietoevoer.

Marktwerking
- Netbeheer: Onderzoeken of de werkmaatschappijen effectief voldoen aan dezelfde eisen als degene die reeds werden opgelegd aan de netbeheerders; Aansprakelijkheid bij stroom- en gasonderbrekingen.
- Leveringsvergunningen: uitvoeren van een benchmarkanalyse met betrekking tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas
- Verbetering van de marktwerking door een marktmonitoring, de evaluatie UMIX-werking, het uitwerken van een marktmodel, een onderzoek naar de mogelijke invoering van slimme meters;
- Benchmarking prijzen;
- Aandringen op de effectieve oprichting van de federale Ombudsdienst Energie;
- Actualisatie wetgeving m.b.t. de werking van de energiemarkt: Er is nood aan actualisatie van de huidige energiewetgeving inzake de werking van de elektriciteits- en gasmarkt, met name de hoofdstukken van het Elektriciteits- en aardgasdecreet met betrekking tot het distributienetbeheer, de toegang tot het distributienet, de leveringsvergunning en de aanleg van leidingen (directe leidingen en private netwerken).

Voorbereiding Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020
- Duurzame energie- en klimaatdoelstellingen;
- Verdere vrijmaking van de energiemarkten.

Lees u in

Geschreven inzichten