"De Raad voor Vergunningenbetwistingen heeft nog geen achterstand"

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een Raad voor Vergunningenbetwistingen zich als administratief rechtscollege zal uitspreken over beroepen die worden ingesteld tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen betreffende het afleveren of weigeren in laatste administratieve aanleg van o.a. een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Voor stedenbouwkundige vergunningen in laatste aanleg verleend na 1 september 2009 is de Raad van State niet langer bevoegd (zie RvS 6 november 2009, nr. 197.645, Martens). Dit geldt ook voor beroepen met betrekking tot het al dan niet verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor grootschalige windturbines binnen het Vlaams gewest.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Pieter Huybrechts schreef minister Muyters dat er op datum van 14 december 2009 al 108 verzoekschriften bij de Raad voor Vergunnings-betwistingen werden ingediend. Die verzoekschriften heeft de griffier van de Raad op het register ingeschreven. Hierdoor heeft de Raad volgens de minister "dan ook nog geen achterstand opgelopen in het behandelen van de geregistreerde beroepen".

't Is maar hoe je het bekijkt. Het reglement van orde van de Raad voor Vergunningenbetwistingen is pas op 30 november 2009 in werking getreden. Blijkens het antwoord van de minister bestaat de Raad vandaag uit drie benoemde raadsleden. In afwachting van de benoemingsprocedure heeft de Raad "een griffier en een administratieve medewerker tijdelijk in dienst genomen". "In de loop van 2010 zal de Raad de eigenlijke selecties organiseren die moeten leiden tot het statutair benoemen van zijn griffiers, adviseurs en het administratief personeel conform artikel 4.8.6 VCRO".

Vanaf 1 december 2009 kon de Raad, met het beperkte personeelskader waarover het beschikt, beginnen aan de 108 zaken die op de rol ingeschreven zijn.

Achterstand of geen achterstand, da's de vraag.

Lees u in

Geschreven inzichten