Privacy en maximumprijzen

Vandaag publiceert de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer haar advies over het voorontwerp van wet tot bepaling van de automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in onzekere situatie.

Met het voorontwerp wil de federale regering een geautomatiseerd systeem oprichten voor automatische toekenning van sociale tarieven voor de levering van elektriciteit en aardgas. Volgens de memorie van toelichting beoogt de invoering van een dergelijk systeem om enerzijds te vermijden dat niet iedere persoon die in aanmerking komt voor het verkrijgen van het sociaal tarief dit ook zou krijgen, enkel omdat zij verzuimde hiertoe een aanvraag in te dienen, en anderzijds, de administratieve lasten te verminderen die het huidige toekenningsysteem kenmerken.

Momenteel is de toepassing van het sociaal tarief gebaseerd op een toekenningsysteem ingevolge een aanvraag. Het behoort aan iedere persoon, die wenst te genieten van het sociaal tarief, toe om bij zijn gas- en elektriciteitsleverancier een aanvraag in te dienen en zijn individueel statuut of dat van een van zijn gezinsleden (gehandicapte, begunstigde van een integratie-inkomen,...) te bewijzen, conditio sine qua non om van het bedoelde tarief te kunnen genieten.