Automatische toekenning sociale tarieven

In de beleidsbrief van de minister van klimaat en energie (zie mijn bericht van 18 april 2008) gaat de minister verder in op de automatische toekenning van de sociale tarieven, zoals voorzien door de Programmawet van 27 april 2007.

Krachtens de artikelen 3 tot 12 is de FOD Economie belast met de automatische toepassing van de maximum prijzen voor de levering van elektriciteit en gas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of met financiële moeilijkheden. Hiertoe is er een uitwisseling van gegevens tussen de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, de leveranciers, de beheerders van het distributienet en de eventuele andere authentieke informatiebronnen nodig.

De FOD Economie moet deze gegevensuitwisseling coördineren en organiseren. Het implementeren van het geïnformatiseerde systeem dat hiervoor nodig is zou na een procedure van openbare aanbesteding worden toevertrouwd aan een extern bedrijf.

In antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Katrien Partyka (CD&V) tijdens de vergadering van de kamercommissie bedrijfsleven van 24 september 2008, antwoordde minister Magnette dat de ontwikkeling van het informaticasysteem gegund werd aan IBM. Momenteel wordt het systeem uitgewerkt, met inachtneming van de privacy van de begunstigden, en wordt met de betrokken partijen bekeken hoe de gegevens kunnen worden uitgewisseld. Volgens de minister zal het systeem ten laatste op 1 juli 2009 kunnen opstarten. Hiervoor zal hij, samen met minister Van Quickenborne binnenkort een ontwerp-KB voorleggen aan de Ministerraad.