Korting op de energiefactuur

De Tijd kopte zaterdag "Magnette verknoeit energiekorting".

Wat is er nu juridisch aan de hand?

De Programmawet van 8 juni 2008 bepaalt in artikel 9: "Forfaitaire verminderingen van respectievelijk vijfenzeventig EUR voor de aardgaslevering voor verwarming en tot vijftig EUR voor de elektriciteitslevering voor verwarming worden toegekend aan de eindafnemers zoals gedefinieerd in artikel 10. Deze forfaitaire verminderingen worden door de leveranciers bij wijze van een prijsvermindering aangerekend op de eindafrekeningen, opgesteld door de aardgas- en elektriciteitsleveranciers vanaf 1 juli 2008."

In deze zin werkte de CREG een voorstel (C)080515-CDC-767 van ‘koninklijk besluit met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van aardgas en elektriciteit’ uit.

Het koninklijk besluit van 1 september 2008 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van aardgas en elektriciteit dat op 11 september 2008 in het Belgisch Staatsblad verscheen, voorziet echter een totaal andere regeling. Artikel 4, § 2, van dat koninklijk besluit bepaalt dat de FOD Economie de toekenning van de korting doet door storting op het rekeningnummer dat door de aanvrager is mede gedeeld op het aanvraagformulier dat deze eerder bij zijn leverancier diende in te dienen.

Met andere woorden: het koninklijk besluit verwoordt een volledig ander mechanisme dat datgene dat de wetgever goedgekeurd heeft.

Artikel 105 van de Grondwet bepaalt dat de Koning geen andere macht heeft dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd hem uitdrukkelijk toekennen. Mast schrijft hierover: "Het wezenlijk onderscheid tussen een wet en een koninklijk besluit is dat de wet haar gezag put uit de oorspronkelijke wilsuiting van de organen die haar hebben gemaakt, terwijl het koninklijk besluit om rechtsgeldig te zijn, het voorafgaand bestaan vereist van een wet ter uitvoering waarvan het genomen is."

Volgens de woordvoerder van Magnette zijn regels er om de mensen te dienen en niet omgekeerd: "Juridische fouten mogen het grote principe niet ondergraven".

Op Wikipedia wordt Magnette omschreven als een "spécialiste de la constitutionalisation de l'Union européenne et des théories de la démocratie (il est, par exemple, un passionné de Tocqueville)". Waarvan akte.