Onwettige verlenging van de termijn voor indiening van de aangiftes voor het plafond op marktinkomsten

De CREG meldt in haar nieuwsbrief van vandaag dat ze de termijn voor de aangiftes voor het plafond op marktinkomsten (art. 22ter Elektriciteitswet) verlengt tot en met 29 september 2023. De CREG kan dit niet doen. De Elektriciteitswet bepaalt duidelijk dat de schuldenaars "uiterlijk op 7 september 2023 bij de commissie een aangifte [moeten] indienen". Bij gebrek aan tijdige aangifte kan de CREG enkel een ambtshalve heffing voorstellen aan de FOD Economie.

Art. 22ter, § 6, tweede lid Elektriciteitswet bepaalt:

Voor de heffing die verschuldigd is voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 dienen de in paragraaf 2 bedoelde schuldenaars uiterlijk op 7 september 2023 bij de commissie een aangifte in.

In haar nieuwsbrief van vandaag schrijft de CREG:

Gelet op de technische moeilijkheden waarmee sommige schuldenaars in dit kader werden geconfronteerd, heeft de CREG beslist om het digitaal platform voor het indienen van de aangiftes opnieuw te openen tot en met 29 september 2023 middernacht.

Nergens in de Elektriciteitswet geeft de wetgever een delegatie aan de CREG om de termijn van art. 22ter, § 6, tweede lid te verlengen.

In het kader van de regeling rond het plafond op marktinkomsten zijn de bevoegdheden van de CREG beperkt tot:
- Het opstellen van het model van de aangifte en het formaat van de toe te zenden stukken (art. 22ter, § 6, vierde lid Elektriciteitswet)
- De controle van de aangiften en de formulering van het voorstel van (ambtshalve) heffing (art. 22quater, § 1 Elektriciteitswet)
- Het surplus aan inkomsten berekenen (art. 23, § 2, 52° Elektriciteitswet)
- Het voorstel van (ambtshalve) heffing aan de FOD Economie (art. 22ter, § 7 en art. 22quater, § 1 Elektriciteitswet)
- Het verzoek om informatie aan alle betrokken personen en aan de betrokken netbeheerders en autoriteiten (art. 22quater, § 2 en art. 26, § 1ter Elektriciteitswet)

Ik begrijp dat het plafond om marktinkomsten een vergiftigd geschenk is voor alle betrokkenen, en dus ook voor de CREG. Dat wil echter nog niet zeggen dat de CREG meer kan dan wat de wetgever haar opdraagt.

Als er geen tijdige aangiftes gedaan zijn, kan de CREG enkel "voorstellen de heffing ambtshalve vast te stellen op basis van het surplus aan inkomsten dat zij kan veronderstellen op grond van de gegevens waarover zij beschikt" (art. 22ter, § 7, tweede lid Elektriciteitswet).

Blixt verwelkomt graag nieuwe collega's!

Read in

Written insights

De CREG meldt in haar nieuwsbrief van vandaag dat ze de termijn voor de aangiftes voor het plafond op marktinkomsten (art. 22ter Elektriciteitswet) verlengt tot en met 29 september 2023. De CREG kan dit niet doen. De Elektriciteitswet bepaalt duidelijk dat de schuldenaars "uiterlijk op 7 september 2023 bij de commissie een aangifte [moeten] indienen". Bij gebrek aan tijdige aangifte kan de CREG enkel een ambtshalve heffing voorstellen aan de FOD Economie.