Federaal Energie Instituut en energie-efficiëntie

Tijdens de laatste ministerraad van deze legislatuur op 27 april 2007 keurde de regering de oprichting van het Federaal energie instituut goed.

Volgens het persbericht kadert het nieuwe instituut kadert het energiebeleid van de regering. Het zal als opdracht hebben de technologische, ecologische en economische aspecten van de energiebevoorrading, de energiemarkt en het energiebeleid te onderzoeken. Het instituut zal kennis en ervaring ontwikkelen door onderzoeksprojecten te steunen en zal die kennis over diverse aspecten van energie in België bundelen. Zo zal het instituut een kenniscentrum en een platform worden dat de kennis naar andere overheden en burgers verspreidt en opleidingsinitiatieven steunt. Het instituut zal opgericht worden als internationale vereniging.

De regering keurde ook een ontwerpbrief van de minister van Leefmilieu goed, gericht aan de Europese Commissie. Daarin wordt de toestemming gevraagd om de toegang tot de Belgische markt van energievretende huishoudtoestellen van categorie B, C en D te verbieden. De brief voert de beslissing uit die de ministerraad op 18 maart 2007 in Leuven nam over de huishoudtoestellen die een energie-efficiëntie label dragen.


Bij de consultatie van de sector stelde die voor om oude huishoudtoestellen vroegtijdig te vervangen. De sector moet echter nog meer duidelijkheid scheppen over de concrete uitvoering en de financiering van het initiatief, voor de regering zich kan buigen over een eventuele samenwerking.

Lees u in

Geschreven inzichten