Wijziging Vlaamse steunregeling groenestroomcertificaten gepubliceeerd

In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2006 verscheen het decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet. Het wijzigingsdecreet treedt in werking op 6 juli 2009.

Of de nieuwe bepaling over de minimumsteun bij zonnepanelen in artikel 25ter, § 1, vierde lid, Elektriciteitsdecreet ("350 euro per overgedragen certificaat, jaarlijks verminderd met 20 euro voor nieuw in dienst genomen installaties tot en met 2013 en met 40 euro vanaf 2014;") voldoende duidelijk is, laat ik in het midden.

Lees u in

Geschreven inzichten