Suez-GdF: de Pax Electrica II mag van onder het stof komen

Iets minder dan een jaar geleden las premier Verhofstadt zijn regeringsverklaring voor in het Parlement:

"Ceci nous mène au dernier point important dans ce budget 2007: le secteur de l'énergie. En effet, je peux vous annoncer que dans le sillage des remèdes annoncés à la Commission européenne et des accords avec le gouvernement fédéral, le paysage énergétique sera profondément modifié dans un proche avenir. Nous allons évoluer – finalement, une fois de plus – vers trois producteurs sur le marché de l'électricité: Suez-Gaz de France, c'est-à-dire l'opérateur historique fusionné, SPE et un troisième acteur qui occupera la place libre. Dans le marché du gaz, nous passerons d'un à deux producteurs-opérateurs. Les partenaires seront plus nombreux qu'aujourd'hui, ce qui assurera l'approvisionnement énergétique de notre pays.

En outre, il a été convenu que les prix n'augmenteront pas avant que le marché ne soit totalement libéralisé. Par la suite, soumis à la concurrence, les prix ne manqueront pas d'évoluer, bien entendu, mais nous avons choisi de permettre d'abord la concurrence et ensuite la fluctuation des prix plutôt que de faire l'inverse, à savoir autoriser d'abord la fluctuation des prix pour libéraliser ensuite le marché."

Afgaande op het persbericht dat Suez en Electrabel nadien verspreidden, houdt deze Pax Electrica het volgende in:


  • Verhoging van het aandeel van SPE met 250 MW in de nucleaire centrales en het afsluiten van langetermijncontracten met SPE voor een capaciteit van 285 MW tegen economische voorwaarden die globaal concurrerend en evenwichtig zijn.
  • Onderzoek van de mogelijkheden om, op basis van onderhandelingen en mits evenwichtige afspraken, met andere actoren activa uit te wisselen.
  • Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt de elektriciteitsprijs voor de residentiële klanten niet verhoogd.
  • Een eenmalige bijdrage van de Groep-Suez van € 100 miljoen (aardgasfonds).
Een punt van grote discussie was de volgende passage uit het persbericht:
"De regering bevestigt het belang dat zij hecht aan het behoud van een duurzame relatie met de sector via adequate overlegmechanismen en om, van daaruit, de algemene stabiliteit te garanderen van het reglementaire kader dat van toepassing is op de Groep."

Minister Verwilghen verklaarde verschillende keren dat de regering geen eenzijdige engagement heeft opgenomen:

"[J]e réponds formellement: non, le gouvernement belge n'a pris aucun engagement vis-à-vis du groupe qui interdirait au gouvernement de modifier le cadre réglementaire et législatif sur la production.(...) U vroeg of België zich heeft verbonden ten opzichte van de groep om wijzigingen aan te brengen in de fiscaliteit en het reglementair kader. Welnu, ook hierop is het antwoord duidelijk nee."

Premier Verhofstadt verklaarde de week nadien in de plenaire vergadering:


"Nous avons été très clairs : il s’agit d’un engagement pris par moi, au nom du gouvernement, d’assurer une stabilité réglementaire jusqu’en 2009, c’est-à-dire que l’on ne pourra effectuer de modifications fiscales asymétriques ou discriminatoires pour le groupe Suez, de iure ou de facto. (...) Wij hebben ons ertoe verbonden voor een stabiel kader te zorgen. Dat betekent niet dat de wet niet meer gewijzigd mag worden. Daarover beslist alleen het Parlement. Eventuele wetswijzigingen mogen echter niet asymmetrisch of discriminatoir zijn ten aanzien van één onderneming. Hoe denkt men dat wij investeringen aantrekken? In het verleden is het wel al vaak gebeurd dat er asymmetrische en discriminatoire maatregelen werden genomen."

Op het eerste zicht lijken de afspraken die vervat zijn in de Pax Electrica II, sinds de formele bevestiging van de fusie tussen Suez en Gaz de France vanochtend, te moeten uitgevoerd worden.

Lees u in

Geschreven inzichten