Tien jaar liberalisering - in de toekomst nog meer regulering?

In de kranten Le Soir en De Morgen stelde minister van klimaat en energie Paul Magnette onomwonden dat "de liberalisering van de energiemarkten mislukt is". Hij pleit voor een sterkere interventie van de overheid om de liberalisering, waar hij nooit echt voorstander van is geweest, terug in goed banen te leiden.

Aan wet- of regelgevend initiatief heeft het sinds het begin van de liberalisering vanaf de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten nochtans niet ontbroken.

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt is in bijna elf jaar tijd 20 keer gewijzigd (ofwel bijna 2 keer per jaar). De wet van 12 april 1965 betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de gaswet) is in dezelfde periode 21 keer gewijzigd. Daarnaast zijn er in beide sectoren nog een klein tiental specifieke wetten aangenomen.

Vanaf het moment dat minister Magnette bevoegd werd voor energie zijn de volgende wetten goedgekeurd in het parlement:
 • Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
 • Wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
 • Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I)
 • Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I)
 • Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I)
Op voorstel van de ministerraad heeft de Koning sinds juli 2007 de volgende 23 koninklijke besluiten ondertekend:
 • Koninklijk besluit van 15 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Koninklijk besluit van 13 december 2009 betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 15 juni 2009 houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol
 • Koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden
 • Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt
 • Koninklijk besluit van 5 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 20 januari 2009 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie
 • Koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009
 • Koninklijk besluit van 7 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 tot tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
 • Koninklijk besluit van 21 oktober 2008 ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2009-2013, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht
 • Koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor aardgas
 • Koninklijk besluit van 1 september 2008 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van aardgas en elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 27 mei 2008 tot opschorting van de uitvoering van de beslissing (B)080515-CDC-656G/07 van 15 mei 2008 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie
 • Koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 18 december 2007 betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering

Lees u in

Geschreven inzichten