Vlaamse coronamaatregelen met betrekking tot energie - bis

Op 14 april schreef ik op deze blog over het Vlaams decreet van 3 april 2020, waarin een aantal tijdelijke maatregelen met betrekking tot energie worden genomen in het kader van de coronacrisis. Op 5 mei verscheen een tweede pakket aan Vlaamse coronamaatregelen met betrekking tot energie in het Staatsblad, dit keer in de vorm van een besluit van de Vlaamse Regering.

Dit besluit van 30 april 2020 heeft hoofdzakelijk betrekking op termijnen. Kopers van een zero-emissievoertuig die nog recht hebben op een premie, initiatiefnemers van projecten rond nuttige groene warmte, restwarmte en productie en injectie van biomethaan, kleine en middelgrote windturbines zijn gebonden aan strikte vervaltermijnen om recht te hebben op steun. Door de coronacrisis kan de levering van wagens, onderdelen, de bouwwerken, overleg, enz. vertraging oplopen. De Vlaamse Regering komt hier nu aan tegemoet door de relevante termijnen te verlengen of te schorsen. De tabel hieronder biedt een overzicht:

Zero-emissie-

voertuigen

Nuttige

groene warmte

Restwarmte

Biomethaan

Windturbines

Wie kan ervan genieten?

Kopers die uiterlijk op 31/12/19 een voertuig hebben besteld

1) Projecten waarvan de termijnen op 20 maart 2020 nog niet zijn verstreken en die in 2020 of 2021 in gebruik moeten worden genomen.

2) Projecten waarvan de termijnen op 20 maart 2020 nog niet zijn verstreken en die na 2021 in gebruik moeten worden genomen.

De projecten vermeld in 1) genieten van een automatische schorsing.

De projecten vermeld in 2) moeten de schorsing aanvragen en aantonen dat ze de termijnen niet kunnen halen omwille van de door COVID-19 veroorzaakte overmachtssituatie.

Welke termijnen worden verlengd/geschorst?

De termijn om de premie aan te vragen (vermeld in art. 7.8.1 §4 Energiebesluit)

Alle nog niet verstreken termijnen vermeld in art. 7.4.3, §4 Energiebesluit

Alle nog niet verstreken termijnen vermeld in art. 7.5.3, §4 Energiebesluit

Alle nog niet verstreken termijnen vermeld in art. 7.6.3, §4 Energiebesluit

Alle nog niet verstreken termijnen vermeld in art. 7.11.3, §5 Energiebesluit

Hoelang worden de termijnen verlengd/geschorst?

Verlenging van 31 oktober 2020 t.e.m. 1 maart 2021

Schorsing van de nog niet verstreken termijnen van 20 maart t.e.m. 17 juli 20

Zijn bijkomende verlengingen/schorsingen mogelijk?

Ja, de minister kan de uiterste aanvraagdatum 3x met een maand verlengen

Ja, de minister kan de schorsing 3x met een maand verlengen

Als de minister de termijnen bijkomend schorst, geldt die extra schorsing zowel voor projecten vermeld in 1) als voor projecten vermeld in 2).

De initiatiefnemers van projecten die van een facultatieve subsidie genieten, kunnen ook een schorsing aanvragen van de uitvoeringstermijnen die in het subsidiebesluit staan. Die schorsing kan ook drie keer met een maand worden verlengd.

Ten slotte voorziet het besluit ook nog in een – tijdelijke – digitale innovatie: het georganiseerd administratief beroep tegen een beslissing van het Vlaams Energieagentschap (VEA) waarin zij een administratieve geldboete oplegt (bv. voor het niet naleven van de EPB-eisen), kan nu ook per e-mail naar het VEA worden verstuurd. Tot en met 17 juli 2020 heeft degene aan wie de boete werd opgelegd, dus de keuze om zijn tegenargumenten per mail of per aangetekende brief naar het VEA te sturen. Ook deze periode kan de minister drie keer met een maand verlengen.

Lees u in

Geschreven inzichten

Op 14 april schreef ik op deze blog over het Vlaams decreet van 3 april 2020, waarin een aantal tijdelijke maatregelen met betrekking tot energie worden genomen in het kader van de coronacrisis. Op 5 mei verscheen een tweede pakket aan Vlaamse coronamaatregelen met betrekking tot energie in het Staatsblad, dit keer in de vorm van een besluit van de Vlaamse Regering.