Vrijstelling van de emissiehandel voor de hulpinstallaties van de kerncentrales

De federale regering besliste eind april voor de periode 2005-2007 om de hulp- en veiligheidsinstallaties van de kerncentrales in Doel en Tihange vrij te stellen van de verplichtingen in het kader van de handel in emissierechten. Het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad voor wat betreft de hulpen veiligheidsinstallaties van kerncentrales is vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De Belgische kerncentrales beschikken over hulp- en veiligheidsinstallaties die nodig zijn Zij zijn voor de veilige exploitatie van de kerncentrales (o.a. voor de afkoeling van de centrales in noodgevallen). De beslissing tot het inzetten (gebruiken) van deze installaties dient principieel uitsluitend op basis van veiligheidsoverwegingen te gebeuren.

De Europese Commissie besliste eerder al dat de vrijstelling niet als een verstoring van de
interne markt beschouwd.

In een Verslag aan de Koning dat langer is dan het koninklijk besluit zelf oordeelt de regering

“dat het gerechtvaardigd overkomt prioriteit te geven aan de bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen eerder dan aan de milieugebonden aspecten van de uitstoot die de hulp– en veiligheidsinstallaties van kerncentrales met zich meebrengen.”